Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (hay Chứng chỉ hành nghề xây dựng) là văn bản xác nhận năng lực hành nghề, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về lĩnh vực hành nghề.

Đối tượng cấp Chứng chỉ hành nghề xây dựng

a. Chứng chỉ hành nghề xây dựng được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh hoặc hành nghề độc lập sau đây:

– An toàn lao động;

– Giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án;

– Chủ trì thiết kế quy hoạch xây dựng;

– Chủ nhiệm khảo sát xây dựng;

– Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;

– Chỉ huy trưởng công trường;

– Giám sát thi công xây dựng;

– Kiểm định xây dựng;

– Định giá xây dựng.

b. Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, nếu hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam dưới 06 tháng thì được công nhận hành nghề. Trường hợp cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam từ 06 tháng trở lên, phải chuyển đổi chứng chỉ hành nghề tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định.

 Các hạng Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ hành nghề được phân thành hạng I, hạng II, hạng III.

Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

(2) Có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

(3) Có thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

(4) Đã qua sát hạch kiểm tra kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.

Những chứng chỉ xây dựng có điều kiện:

– Điều kiện cấp CCHN khảo sát xây dựng

– Điều kiện cấp CCHN thiết kế quy hoạch xây dựng

– Điều kiện cấp CCHN thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

– Điều kiện cấp CCHN giám sát thi công xây dựng

– Điều kiện cấp CCHN kiểm định xây dựng

– Điều kiện cấp CCHN an toàn lao động trong xây dựng

– Điều kiện cấp CCHN định giá xây dựng

– Điều kiện đối với chỉ huy trưởng công trường

– Điều kiện năng lực đối với giám đốc quản lý dự án

Thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề xây dựng

– Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng I.

– Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III.

– Tổ chức xã hội – nghề nghiệp được công nhận đủ điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề xây dựng cấp Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên, thành viên của mình.

Trình tự thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

– Bước 1:  Chuẩn bị hồ sơ

Cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

  • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (kèm theo 02 ảnh 4×6 có nền trắng);
  • Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp;
  • Tập tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc là thành viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp (nế là hội viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp);
  • Tập tin chứ ảnh màu chụp từ bản chính của các hợp đồng họa động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công việc (giao nhiệm vụ) của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung khai.

– Bước 2: Nộp hồ sơ

01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề gửi đến Bộ phận tiếp nhận của Cục Quản lý hoạt động xây dựng (QLHĐXD) thuộc Bộ Xây dựng (đối với chứng chỉ hạng I) hoặc Bộ phận tiếp nhận Sở Xây dựng dựng (đối với chứng chỉ hạng II, hạng III).

– Bước 3: Kiểm tra hồ sơ

Bộ phận sát hạch của Cục QLHĐXD hoặc Sở Xây dựng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp biên nhận cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận sát hạch thông báo một lần tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ để hoàn thiện hồ sơ.

– Bước 4: Thời gian giải quyết hồ sơ

+ Trước thời gian tổ chức sát hạch 05 ngày, hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề thông báo bằng văn bản và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục QLHĐXD hoặc Sở Xây dựng thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức và mã số dự sát hạch của từng cá nhân.

+ Trong thời gian tối đa 03 ngày kể từ khi tổ chức sát hạch, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm tổng hợp, trình kết quả sát hạch của cá nhân để Cục QLHĐXD hoặc Sở Xây dựng quyết định cấp chứng chỉ hành nghề. Kết quả sát hạch của cá nhân được bảo lưu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày sát hạch.

+ Trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày quyết định cấp chứng chỉ hành nghề, Sở Xây dựng gửi văn bản đề nghị cấp Mã số chứng chỉ hành nghề tới Bộ Xây dựng để phát hành Mã số chứng chỉ hành nghề.

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Bộ Xây dựng có trách nhiệm phát hành Mã số chứng chỉ hành nghề, đồng thời thực hiện việc tích hợp thông tin để quản lý chứng chỉ hành nghề đã cấp và đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân trên Trang thông tin điện tử.

+ Cục QLHĐXD có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề hạng I, Sở Xây dựng có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III cho cá nhân đã được cấp Mã số chứng chỉ hành nghề.

Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Có đủ năng lực hành vi dân sự, có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

– Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 (bảy) năm trở lên (đối với hạng I) và từ 5 (năm) năm trở lên (đối với hạng II); từ 3 (ba) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học, từ 5 (năm) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp và có trình độ chuyên môn phù hợp (đối với hạng III).

–  Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.

Phí, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

– Chi phí sát hạch do Cục QLHĐXD tổ chức: 500.000 (năm trăm nghìn)VNĐ/lượt sát hạch.

– Chi phí sát hạch do Sở Xây dựng tổ chức: 450.000 (bốn trăm năm mươi nghìn)VNĐ/lượt sát hạch.

– Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho cá nhân:

+ Cấp lần đầu (cấp mới): 300.000 (ba trăm nghìn)VNĐ/chứng chỉ.

Những lưu ý khi xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

– Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng theo quy định của pháp luật là các dữ liệu điện tử. Tuy nhiên, tùy từng tỉnh mà trên thực tế có thể yêu cầu nộp thêm 01 bộ hồ sơ tài liệu bản sao có công chứng chứng thực.

– Chi phí và lệ phí không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

Trên đây là tư vấn của tư vấn luật miễn phí về vấn đề bạn hỏi. Mọi băn khoăn thắc mắc cần được giải đáp vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài tư vấn để được hỗ trợ.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775